Методичні рекомендації

Лабораторне заняття №1

Тема:Основні поняття морфеміки. Морфемний аналіз слова

Мета: узагальнити отримані студентами знання й уміння щодо морфемної структури слова в українській мові, удосконалити практичні навички морфемного аналізу слів, з’ясувати основні відмінного морфемного аналізу слова у школі й вузі, висвітлити механізм та чинники історичних змін морфемного членування слів

Студенти повинні знати визначення понять “морфема”, “морф”, “аломорф”, “аломорфема”, “афікс”, “афіксоїд” (“префіксоїд”, “суфіксоїд”), типологію морфем української мови, їхню функційну спроможність, основні відмінності морфемного аналізу слова у школі й у виші, причини історичних змін морфемної будови слова в українській мові

Студенти повинні вмітизастосовувати комплекс набутих знань, умінь та навичок морфемного членування слів у своїй Методичні рекомендації практичній діяльності, вичерпно характеризувати склад морфем у слові, простежити особливості перебігу історичних змін морфемного складу слова, розмежовувати такі поняття, як “морфема” й “морф”, “морф” та “аломорф”

Основні поняття теми:морфеміка, морфема, морф, аломорф, аломорфема, корінь, афікс, основа, флексія, перерозклад, опрощення, конверсія, ускладнення

Методичні рекомендації

Виконання запланованих викладачем завдань лабораторної роботи вимагає значної попередньої теоретичної підготовки студента. Насамперед необхідно повторити визначення основних понять теми, типологію морфем сучасної української мови, з’ясувати структурно-семантичні відмінності між афіксами й афіксоїдами (див.: Додаткова, №4). Особливо уважно слід розмежувати історичні зміни морфемної будови слова, уточнити чинники цього процесу (див. Додаткова, №2). Для повноцінного закріплення матеріалу доберіть 5-7 прикладів Методичні рекомендації слів, морфемна будова яких зазнала змін упродовж історичного розвитку. Детально опрацюйте вказані джерела.

Повторіть схему морфемного аналізу слова.

Завдання:

Ніч пливла, як важкий човен у безкрайому морі. Уже похилився на небі золотавий Чумацький Шлях. З заходу підіймалися темні хмари, повіяв вітер, почувся відгомін громовиці, не зовсім звичайної для перед осені. Молодь поволі розходилась. Пошкутильгав і кобзар до своєї хати…

А юнакові ще довго вчувалися співи та звучання бандури, і перед очима розкривалися якісь вікові завіси, поставали ще не пізнані, не зміряні зором, не доторкані мріями далі. На тлі голубого безмежжя ніби гойдалися, щезали і знову виринали обриси краєвидів і силуетів Методичні рекомендації. Вони поволі пливли, ринули. Хотілося збагнути таємниці того безмежжя. Думка росте, несеться не невидимих крилах, поринає в глибину минувшини, кружляє голубкою біля тієї корчми, що самотньо причаїлася край шляху, зазирає в похиле вікно, щоб пізнати заховані таємниці. Серед хмар блукає блідий місяць, ніби шукає десь пристановища на не захмареному плесі неба. Але темні хмари закривають його і зловтішно торжествують свою перемогу. Густа темінь пливе назустріч світанкові. В небі гримить. Надходить грозовий ранок (І. Пільгук).

Варіант 1  1. Випишіть із запропонованого уривку слова, які мають вільний корінь, умотивуйте його вживання, доберіть (якщо це можливо) кореневі аломорфи.
  2. Знайдіть у тексті слова із Методичні рекомендації морфемною структурою Ç^^□^, Ç^^□.
  3. З’ясуйте, які історичні зміни відбулися у будові слів мило, дар, гребінь, куниця.
  4. Доберіть по 5 зразків лексем, вибудуваних за участю афіксів архі–, –ал, –от(а), ім–, –в(а).
  5. Зробіть повний морфемний аналіз виділених слів:

Це ж жива історія народу. Вона вся в пісні… Тут можна пізнати велике вічно живе серце народу. Просторами рідного краю в кривавій боротьбі змагалася воля з неволею, засіваючи трупом поля боїв. Жалощами никла трава на полі, і вітри несли до майбутніх поколінь розлогу пісню, думу та надію… (І. Пільгук).

Варіант 2

1.Випишіть із запропонованого уривку слова, які мають зв’язаний корінь, умотивуйте його вживання, доберіть Методичні рекомендації (якщо це можливо) кореневі аломорфи.

2.Знайдіть у тексті слова із морфемною структурою Ç^^□, Ç^□.

3.З’ясуйте, які історичні зміни відбулися у будові слів рало, жир, вікно, миска.

4.Доберіть по 5 зразків лексем із афіксами транс–, –ощ(і), –иц(я), дис– (диз–), –лн(о).

5.Зробіть повний морфемний аналіз виділених слів:

Степ уже вбирався у вечорову просинь. Спершу вона, як вода, вступила у видолинки, стала у полинових кущах та побіля них, а далечінь була вже вся синя. Над нею аж ген-ген крайнеба червоніла сонячна заграва та вітерець ледве чутно дихав (Гр. Тютюнник).

Варіант 3

1.Випишіть із запропонованого уривку слова із Методичні рекомендації двофонемними коренями, обґрунтуйте їхній склад, доберіть (якщо це можливо) кореневі аломорфи.

2.Знайдіть у тексті слова із морфемною структурою Ç^□, Ç□.

3.З’ясуйте, які історичні зміни відбулися у будові слів шило, кориця, окорок, весло.

4.Доберіть по 5 зразків лексем із афіксами сюр–, інтро–, –об(а), –арій, –ух(а).

5.Зробіть повний морфемний аналіз виділених слів:

Над річкою і лісом засинювалось небо: здалеку-предалеку, погуркуючи та поблискуючи, накочувала гроза. Потемніла вода в річці, зашуміли дерева, заметалися птахи. А бусли лячно замахали крильми то тут, то там по лісових болітцях (Гр. Тютюнник).

Варіант 4

1.Випишіть із запропонованого уривку слова із трифонемними коренями, об Методичні рекомендаціїґрунтуйте їхній склад, доберіть (якщо це можливо) кореневі аломорфи.

2.Знайдіть у тексті слова із морфемною структурою Ç□, Ç^^^□.

3.З’ясуйте, які історичні зміни відбулися у будові слів народ, канути, неділя, недуг.

4.Доберіть по 5 зразків лексем із афіксами суб–, –ань, –иль–, контр–, –изм.

5.Зробіть повний морфемний аналіз виділених слів:

Прокинувся [сич-громовик], заворушив крильми, видряпався з дупла і пішов по гілці сухого береста вгору та вгору, сонно поводячи сюди-туди головою. Дощ мив йому маленькі гострі вушка, спинку та крила і лоскотав клинчик хвоста. Краплі води котилися по кривому дзьобові і скапували вниз (Гр. Тютюнник).

Література:

Основна

  1. Сучасна українська літературна мова. Морфологія [Текст Методичні рекомендації] : підручник / [за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда ; ред. Г. М. Лимар ; відп. ред. В. М. Русанівський ; худ. ред. В. М. Тепляков ; кор. Л. О. Антоненко, Л. В. Петренко]. – К. : Наук. дума, 1969. – 583 с. – С. 18-23.
  2. Сучасна українська мова [Текст] : підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; [за ред. О. Д. Пономарева ; кор. Л. Ф. Іванова, А. В. Бородавко ; тех. ред. І. М. Лукашенко ; худ. ред. О. Г. Григір]. – К. : Либідь, 1997. – 400 с. – С. 104-107.
  3. Сучасна українська мова [Текст] : підручник / А. П. Грищенко, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін.; [за ред. А. П. Грищенка]. – К Методичні рекомендації. : Вища шк., 1993. – 366 с. – С. 190-197.
  4. Сучасна українська мова [Текст] : підручник / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін. ; [за ред. М. Я. Плющ ; тех. ред. Т. Г. Шепновська ; кор. Н. І. Кунцевська ; худ. ред. І. Г. Сухенко]. – К. : Вища шк., 1994. – 414 с. – С. 140-150.

Додаткова


documentapefucf.html
documentapegbmn.html
documentapegiwv.html
documentapegqhd.html
documentapegxrl.html
Документ Методичні рекомендації